lleis

i ordenances vigents

Som...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ...Tots

Vianants...                                                           Som                                                                                       TOTS

  • Aquesta ocupació infringeix els articles 339, 343 i 344 del Codi Civil. També no respecte l'article 12.2, del DECRET 287/2003, de 4 de novembre, de la llei d'urbanisme. Per altra banda, tal ocupació es contraria a la Llei 13/24, del 30 d'Octubre, d'accessibilitat, infringint el que aquesta disposa i impedint el pas i així doncs constituint unes barreres a l'accessibilitat. Aleshores el que hauria de ser un disseny universal o per a tothom esdevé un impediment. En el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 1351/1995, en els seus articles 1.1.1 i 1.1.2 d'itinerari per a vianant adaptat, i d'itinerari mixt de vianants i vehicles adaptats, respectivament, es parla de l'amplada de l'espai del vianant que en el pitjor dels casos ha de tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m.

  • Contraria també aquesta ocupació de be públic a l'article 80, de la Llei de Bases de Règim Local BOE 1985. Així mateix als articles 4 i 7 del Reglament del patrimoni ens locals.

  • Recordem que el carrer del Port és zona residencial i s'ha de complir amb les lleis vigents de protecció contra la contaminació acústica i ambiental. El veí Hotel Coral torna a ser un dels perjudicats d'aquestes repetides desencertades decisions on molts turistes que busquen un temps de lleure i tranquil·litat estan molt més sotmesos al soroll i a les molèsties de les quals fugen de les grans ciutats. Igualment, a tant sols 3 o 4 metres hi ha la piscina i solari de l'hotel on els banyistes tenen aquest nou càrrega i descàrrega que és una font d'emissió de gasos dièsel tòxics (molts cops quan descarreguen deixen els camions engegats, comprovat).


                                          FONTS DE DRET

Código Civil

Artículo 339.

Son bienes de dominio público:

1.º Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos.

2.º Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión.

Artículo 343.

Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes de uso público y bienes patrimoniales.

Artículo 344.

Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o provincias.

Todos los demás bienes que unos y otros posean son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Llei Urbanisme. DECRET 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

12. 2. Els plànols de projecte han d'incloure:

a) els espais destinats als vials.

b) L'accessibilitat amb relació als espais rodats i de vianants.Ley Bases Régimen Local BOE 1985

Art. 80

1. Los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son inalienables, inenbargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.Reglament del patrimoni ens locals

Art. 4

S'entén que són afectes a l'ús públic aquells bens destinats a ser utilitzats directament pels particulars, la conservació i la policia dels quals siguin competència de l'ens local, com ara els carrers, places, parcs, fonts, camins i obres públiques d'aprofitament o utilització generals.


Art. 7

1. Els béns de domini públic i els comunals, mentre conserven el seu caràcter, són inalienables, inembargables i imprescriptibles, i no estan subjectes a cap tribut.


Art. 21.......excepcions: per aprovació en pla d'ordenació urbana, per més de 25 anys de servei...


Carta Europea dels Drets dels Vianants aprovada pel parlament europeu el 12 d'Octubre de 1988, alhora amb Resolució 802/VI (sessió núm, 22, 08.06.2001) del Parlament de Catalunya que insta el compliment dels seus preceptes.


i la Llei i les ordenances de Circulació...


QUÈ LES LLEIS I LES ORDENANCES 

SÓN PER FER MACO??????????


La llei serveix per posar ordre i pau social. Ens fa iguals a tots.

Infrigir-la comporta malestar i conflicte social. 

El que fan aquests governans que actuen així és potenciar el malestar, i enfrontar uns individus contra els altres.

No facis als altres el que no t'agradaria que et féssin a tu!! Respecte